Informacja o przetwarzaniu danych

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych z siedzibą w Wilkowie, Wilkowo 27a, 66-200 Świebodzin, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, NIP: 9271956956, które przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia oraz pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym rejestracji.
3. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi::
a. zgoda osoby, której dane dotyczą,
b. uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c. wykonanie umowy,
d. usprawiedliwiony interes administratora.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
b. usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
c. ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, 
d. przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO 
e. sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
f. cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
g. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
a. na adres e-mail: zarzad@stowarzyszeniectc.pl , 
b. na adres pocztowy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych z siedzibą w Wilkowie, Wilkowo 27a, 66-200 Świebodzin,