Regulamin

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czystych Technologii Cieplnych” i w dalszych postanowieniach jest zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
6. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wilkowo (pow. Świebodziński, woj. Lubuskie).

II. Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) działalność w zakresie wykorzystania lokalnych paliw w rozproszonych systemach ciepłowniczych w sektorze komunalno – bytowym, przy uwzględnianiu warunków ekonomiczno – społecznych i środowiskowych,
b) dążenie do racjonalizmu geograficznego w procesach wyboru i stosowania optymalnego rozwiązania technologii cieplnej,
c) propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych technologii cieplnych,
d) koordynacja i inicjowanie działań zmierzających do rozwoju optymalnych rozwiązań cieplnych w sektorze komunalno – bytowym,
e) reprezentowanie zbiorowych interesów członków wobec organów władzy publicznej w zakresie w/w celów.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych,
b) podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia,
c) prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i szkoleniowej,
d) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach działania.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 8

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) przyjęcie i uchwalanie zmian do Regulaminu,
d) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 9

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – który może być wyznaczony w tym samym dniu, co najmniej 30 minut później– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie członka Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 10

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Zarząd składa się z 4 osób – Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
4. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym wypadku reprezentacja Zarządu odbywa się przez dwóch członków Zarządu – w tym zawsze Prezesa, działających łącznie.
5. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
6. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00 zł.

§ 12

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.

§ 13

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są zwykła większością głosów.
5. W przypadku gdy skład Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

IV. Członkostwo

§ 14

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży Zarządowi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

§ 15

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

§ 16

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.
2. Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 17

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
3. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Członków, uwzględniając koszty ponoszone przez Stowarzyszenie.
4. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.